La Neuropsicologia és una neurociència que estudia les relacions entre el cervell i la conducta, tant en persones sanes com en aquelles que han patit algún tipus de lesió cerebral. Mentre que el Neuròleg és l’especialista responsable d’administrar els tractaments farmacològics adeqüats en cada cas,el Neuropsicòleg es preocupa de valorar, programar i portar a terme els tractaments de rehabilitació cognitiva de les funcions mentals lesionades com la memòria, llenguatge, funcions executives i formes més complexes de motricitat i percepció.

Visita d’exploració neuropsicològica

Visita d’exploració neuropsicològica

Es porta a terme una exploració neuropsicológica i es dissenya una intervenció integral a aquelles persones que han patit o pateixen algún trastorn neurològic. Es proporciona una rehabilitació integral on es treballen les capacitats cognitives,emocionals i conductuals del pacient,sempre tenint en compte als familiars i el seu entorn més pròxim.
Hores convingudes

Imatge intervencio domiciliaria

Intervenció domiciliària i assessorament d'ajudes tècniques

Intervenció personalitzada a domicili per a persones afectades per una lesió neurológica , ja sigui congènita o adquirida com Accidents Cerebrovasculars (ICTUS),Traumatismes Cràneoencefàlics (TCE),Tumors Cerebrals entre d’altres.
S’ofereix també assessorament d’ajudes tècniques.
Hores convingudes

Espai terapèutic d’Estimulació Cognitiva

Espai de tractament grupal ,personalitzat i intensiu,on es treballen totes aquelles funcions cognitives que es veuen afectades per l’evolució degenerativa d’una demència, aconseguint així un augment de la qualitat de vida i preservació de tals funcions durant el màxim de temps possible.
Servei en horari de 10:00H-14:00H de dilluns a divendres.
Depenent de l’estat cognitiu del pacient, opció de 3 matins a la setmana.
Aquest servei inclou també seguiment evolutiu de la malaltia amb informes periòdics.

Espai terapèutic d’Estimulació Cognitiva
Tallers d’Estimulació Cognitiva per a Deterioraments Cognitius Lleus

Tallers d’Estimulació Cognitiva per a Deterioraments Cognitius Lleus

Tallers d’estimulació cognitiva,dirigits a totes aquelles persones que pateixen un Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL) de funcions tant bàsiques com la memòria,atenció,percepció ect…,no esperables per a la seva edat però que alhora no interfereixen significativament en les seves activitats diàries.
Tallers de 2 hores setmanals els dilluns i dimecres de 9:00H-10:00H.

Tallers preventius per a un envelliment saludable

Tallers preventius per a persones grans que vulguin envellir d’una forma saludable. En aquests tallers es treballa tant la condició física com les funcions cognitives d’una manera dinámica i divertida.
Tallers de 2 hores setmanals els dimarts i dijous de 9.00H-10:00H.

Tallers preventius per a un envelliment saludable
Grup d’acompanyament a cuidadors

Grup d’acompanyament a cuidadors

Espai adreçat a cuidadors i familiars de persones depenents on expressar i exterioritzar les emocions i inquietuts alhora que s’ofereix una guía i aprenentatge d’estratègies per afrontar la nova situació.
Entendre al malalt i la malaltia.
Aprendre estratègies i eines per afrontar i gestionar la figura del cuidador.
Assessorament personalitzat.
Acompanyament en el process d’acceptació.
Compartir la teva experiència com a cuidador.
Tots els dimecres de 19:00H-20:00H. Vine i informa’t!

Neuropsicologia Infantil

La Neuropsicologia Infantil és una neurociència que s’encarrega d’estudiar el desenvolupament normal i patològic del cervell en els infants, tenint en compte la conducta i les emocions.
Des de Neurognòstik Infantil oferim l’avaluació i diagnòstic mitjançant l’ús de bateries de proves neuropsicològiques baremades i estandaritzades amb l’objectiu de conèixer el perfil cognitiu de l´infant, tractant d’identificar quines àrees cognitives estan alterades i/o preservades.
A través de l’intervenció estimulem a l’ infant o adolescent per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats i restaurar o compensar les funcions cognitives que han estat alterades per una lesió cerebral o trastorns neuroevolutius, mitjançant la realització d’exercicis i activitats, estructuració de l’ambient, així com l’elaboració de pautes efectives per l’infant o l’adolescent, pares i professors.

Des del servei de Neuropsicologia Infantil oferim l'avaluació,diagnòstic i intervenció als trastorns del neurodesenvolupament infantil i juvenil com són:

1. Dificultats en l’aprenentatge

És un tipus de fracàs escolar específicament associat a trastorns cognitius donats per alteracions en el funcionament del sistema nerviós que habitualment existeixen abans de l’inici de l’etapa escolar. Afecten l’aprenentatge de processos bàsics com la lectura, escriptura, ortografia, raonament y càlcul i constitueixen el camp d’actuació més freqüent en la Neuropsicologia Infantil.

2. Trastorns per Dèficit d’Atenció/ Hiperactivitat

Es caracteritza per la possible presència de tres símptomes: hiperactivitat, inatenció i impulsivitat. Amb freqüència s’acompanyen d’altres manifestacions com són els trastorns de la conducta, dificultats emocionals, fracàs escolar o dificultats en l’aprenentatge (lectura, escriptura i càlcul).
Des de el punt de vista neuropsicològic es considera com un trastorn del funcionament del sistema executiu, ja que presenten un rendiment deficitari en tasques que requereixen del lòbul frontal. Les funcions afectades normalment són la capacitat d’inhibició, memòria de treball, impulsivitat, dificultats en la capacitat de planificació i organització i processos d’atenció. És per això que preferim dir que es pateix una disfunció del lòbul frontal.

3. Retard en el neurodesenvolupament

Dificultats en l’adquisició del llenguatge/parla, psicomotricitat o retard maduratiu de les funcions cognitives que amb la intervenció del neuropsicòleg es recondueix i rehabilita facilitant així el normal desenvolupament.

4. Lesió Cerebral Adquirida

La Neuropsicologia assumeix la responsabilitat d’explorar les funcions cognitives alterades y preparar programes de rehabilitació cognitiva que millorin i compensin les seqüeles derivades d’un traumatisme craneoencefàlic, epilèpsia, prematuritat, malformacions cerebrovasculars i tumors cerebrals.

5. Trastorns del llenguatge i la parla

Són relativament freqüents en la infància. Podem trobar trastorns del llenguatge primaris quan no existeixen d’altres problemes sensorials, motrius, cognitius o emocionals que els justifiquin i, secundaris quan és dónen per factors específics com la deficiència mental, dèficit sensorial, paràlisis cerebral o trastorns de l’espectre autista. Els trastorns del llenguatge i la parla coexisteixen amb algunes dificultats cognitives.

Hores convingudes

Neuropsicologia Infantil